Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Quỳnh Lưu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 936 845 91 0 100 %
Tháng 11 177 109 68 0 100 %
Tháng 10 148 89 59 0 100 %
Tháng 9 151 96 55 0 100 %
Tháng 8 162 87 75 0 100 %
Tháng 7 121 56 65 0 100 %
Tháng 6 148 51 97 0 100 %
Tháng 5 180 65 115 0 100 %
Tháng 4 171 53 118 0 100 %
Tháng 3 209 74 135 0 100 %
Tháng 2 186 42 144 0 100 %
Tháng 1 122 28 94 0 100 %