Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Quảng Lạc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 499 448 51 0 100 %
Tháng 11 59 20 39 0 100 %
Tháng 10 39 19 20 0 100 %
Tháng 9 77 51 26 0 100 %
Tháng 8 98 34 64 0 100 %
Tháng 7 80 16 64 0 100 %
Tháng 6 157 57 100 0 100 %
Tháng 5 97 32 65 0 100 %
Tháng 4 81 27 54 0 100 %
Tháng 3 117 37 80 0 100 %
Tháng 2 104 18 86 0 100 %
Tháng 1 92 33 59 0 100 %