Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Phú Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 496 470 26 0 100 %
Tháng 11 73 34 39 0 100 %
Tháng 10 75 28 47 0 100 %
Tháng 9 100 45 55 0 100 %
Tháng 8 107 39 68 0 100 %
Tháng 7 101 31 70 0 100 %
Tháng 6 98 21 77 0 100 %
Tháng 5 115 36 79 0 100 %
Tháng 4 84 20 64 0 100 %
Tháng 3 92 18 74 0 100 %
Tháng 2 114 26 88 0 100 %
Tháng 1 93 33 60 0 100 %