Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Phú Long

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 804 789 15 0 100 %
Tháng 11 46 46 0 0 100 %
Tháng 10 113 70 43 0 100 %
Tháng 9 8 8 0 0 100 %
Tháng 8 62 55 7 0 100 %
Tháng 7 41 20 21 0 100 %
Tháng 6 69 36 33 0 100 %
Tháng 5 82 42 40 0 100 %
Tháng 4 53 30 23 0 100 %
Tháng 3 65 43 22 0 100 %
Tháng 2 82 33 49 0 100 %
Tháng 1 24 21 3 0 100 %