Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Phú Lộc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 549 444 105 0 100 %
Tháng 11 239 30 209 0 100 %
Tháng 10 59 29 30 0 100 %
Tháng 9 79 35 44 0 100 %
Tháng 8 73 15 58 0 100 %
Tháng 7 46 17 29 0 100 %
Tháng 6 107 8 99 0 100 %
Tháng 5 71 17 54 0 100 %
Tháng 4 60 18 42 0 100 %
Tháng 3 52 23 29 0 100 %
Tháng 2 89 25 64 0 100 %
Tháng 1 64 30 34 0 100 %