Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Lạc Vân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 410 383 27 0 100 %
Tháng 11 51 21 30 0 100 %
Tháng 10 56 7 49 0 100 %
Tháng 9 40 8 30 2 95 %
Tháng 8 55 24 31 0 100 %
Tháng 7 41 7 34 0 100 %
Tháng 6 71 10 61 0 100 %
Tháng 5 61 18 43 0 100 %
Tháng 4 57 14 43 0 100 %
Tháng 3 62 17 45 0 100 %
Tháng 2 86 13 73 0 100 %
Tháng 1 60 23 37 0 100 %