Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Lạng Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 88 67 21 0 100 %
Tháng 11 120 80 40 0 100 %
Tháng 10 83 60 23 0 100 %
Tháng 9 24 13 11 0 100 %
Tháng 8 36 18 18 0 100 %
Tháng 7 35 6 29 0 100 %
Tháng 6 63 24 39 0 100 %
Tháng 5 43 7 36 0 100 %
Tháng 4 35 2 33 0 100 %
Tháng 3 52 23 29 0 100 %
Tháng 2 33 8 25 0 100 %
Tháng 1 36 7 29 0 100 %