Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Kỳ Phú

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 434 407 27 0 100 %
Tháng 11 46 15 31 0 100 %
Tháng 10 44 8 36 0 100 %
Tháng 9 57 10 47 0 100 %
Tháng 8 65 23 42 0 100 %
Tháng 7 67 22 45 0 100 %
Tháng 6 70 26 44 0 100 %
Tháng 5 35 5 30 0 100 %
Tháng 4 77 27 50 0 100 %
Tháng 3 61 14 47 0 100 %
Tháng 2 51 3 48 0 100 %
Tháng 1 6 0 6 0 100 %