Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Gia Thủy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 547 547 0 0 100 %
Tháng 11 128 111 17 0 100 %
Tháng 10 87 43 44 0 100 %
Tháng 9 63 33 30 0 100 %
Tháng 8 53 22 31 0 100 %
Tháng 7 90 31 59 0 100 %
Tháng 6 87 19 68 0 100 %
Tháng 5 79 31 48 0 100 %
Tháng 4 88 21 67 0 100 %
Tháng 3 110 43 67 0 100 %
Tháng 2 98 15 83 0 100 %
Tháng 1 91 46 45 0 100 %