Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Gia Tường

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 1534 1521 13 0 100 %
Tháng 11 79 61 18 0 100 %
Tháng 10 54 32 22 0 100 %
Tháng 9 57 40 17 0 100 %
Tháng 8 57 31 26 0 100 %
Tháng 7 52 25 27 0 100 %
Tháng 6 70 24 46 0 100 %
Tháng 5 96 31 65 0 100 %
Tháng 4 29 12 17 0 100 %
Tháng 3 71 44 27 0 100 %
Tháng 2 49 21 28 0 100 %
Tháng 1 74 69 5 0 100 %