Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Gia Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 738 638 100 0 100 %
Tháng 11 60 21 39 0 100 %
Tháng 10 100 29 71 0 100 %
Tháng 9 93 29 64 0 100 %
Tháng 8 80 18 62 0 100 %
Tháng 7 99 14 85 0 100 %
Tháng 6 93 20 73 0 100 %
Tháng 5 119 46 73 0 100 %
Tháng 4 44 2 42 0 100 %
Tháng 3 60 31 29 0 100 %
Tháng 2 42 10 32 0 100 %
Tháng 1 72 44 28 0 100 %