Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Gia Lâm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 814 801 13 0 100 %
Tháng 11 76 39 37 0 100 %
Tháng 10 90 36 54 0 100 %
Tháng 9 80 26 54 0 100 %
Tháng 8 102 33 69 0 100 %
Tháng 7 88 10 78 0 100 %
Tháng 6 143 24 119 0 100 %
Tháng 5 98 28 70 0 100 %
Tháng 4 74 29 45 0 100 %
Tháng 3 140 76 64 0 100 %
Tháng 2 96 20 76 0 100 %
Tháng 1 58 23 35 0 100 %