Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Đức Long

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 717 661 56 0 100 %
Tháng 11 125 64 61 0 100 %
Tháng 10 84 40 44 0 100 %
Tháng 9 125 86 39 0 100 %
Tháng 8 92 52 40 0 100 %
Tháng 7 101 43 58 0 100 %
Tháng 6 94 25 69 0 100 %
Tháng 5 125 49 76 0 100 %
Tháng 4 91 28 63 0 100 %
Tháng 3 141 75 66 0 100 %
Tháng 2 90 38 52 0 100 %
Tháng 1 57 33 24 0 100 %