Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Cúc Phương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 287 281 6 0 100 %
Tháng 11 13 7 6 0 100 %
Tháng 10 28 1 27 0 100 %
Tháng 9 14 5 9 0 100 %
Tháng 8 29 4 25 0 100 %
Tháng 7 16 5 11 0 100 %
Tháng 6 55 27 28 0 100 %
Tháng 5 23 12 11 0 100 %
Tháng 4 35 3 32 0 100 %
Tháng 3 7 4 3 0 100 %
Tháng 2 33 13 20 0 100 %