Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Xuân Chính

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 22 17 5 0 100 %
Tháng 11 61 52 9 0 100 %
Tháng 10 65 58 7 0 100 %
Tháng 9 22 12 10 0 100 %
Tháng 8 36 25 11 0 100 %
Tháng 7 52 49 3 0 100 %
Tháng 6 68 60 8 0 100 %
Tháng 5 69 62 7 0 100 %
Tháng 4 54 45 9 0 100 %
Tháng 3 92 84 8 0 100 %
Tháng 2 62 51 11 0 100 %
Tháng 1 47 32 15 0 100 %