Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Yên Từ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 174 108 66 0 100 %
Tháng 11 178 92 86 0 100 %
Tháng 10 188 83 105 0 100 %
Tháng 9 166 87 79 0 100 %
Tháng 8 204 93 111 0 100 %
Tháng 7 224 66 158 0 100 %
Tháng 6 237 57 180 0 100 %
Tháng 5 217 57 160 0 100 %
Tháng 4 213 53 160 0 100 %
Tháng 3 252 70 182 0 100 %
Tháng 2 219 68 151 0 100 %
Tháng 1 142 52 90 0 100 %