Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Yên Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 98 41 57 0 100 %
Tháng 11 114 43 71 0 100 %
Tháng 10 112 49 63 0 100 %
Tháng 9 94 50 44 0 100 %
Tháng 8 128 70 58 0 100 %
Tháng 7 107 68 39 0 100 %
Tháng 6 108 58 50 0 100 %
Tháng 5 119 59 60 0 100 %
Tháng 4 123 63 60 0 100 %
Tháng 3 130 70 60 0 100 %
Tháng 2 97 29 68 0 100 %
Tháng 1 39 11 28 0 100 %