Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Yên Thắng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 153 26 127 0 100 %
Tháng 11 288 81 207 0 100 %
Tháng 10 240 54 186 0 100 %
Tháng 9 214 51 163 0 100 %
Tháng 8 225 73 152 0 100 %
Tháng 7 270 76 194 0 100 %
Tháng 6 233 50 183 0 100 %
Tháng 5 294 49 245 0 100 %
Tháng 4 225 31 194 0 100 %
Tháng 3 244 50 194 0 100 %
Tháng 2 258 22 236 0 100 %
Tháng 1 79 6 73 0 100 %