Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Yên Thái

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 120 46 74 0 100 %
Tháng 11 111 55 56 0 100 %
Tháng 10 114 24 90 0 100 %
Tháng 9 124 34 90 0 100 %
Tháng 8 140 40 100 0 100 %
Tháng 7 118 29 89 0 100 %
Tháng 6 102 40 62 0 100 %
Tháng 5 108 28 80 0 100 %
Tháng 4 85 29 56 0 100 %
Tháng 3 134 47 87 0 100 %
Tháng 2 119 56 63 0 100 %
Tháng 1 45 19 26 0 100 %