Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Yên Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 68 44 24 0 100 %
Tháng 11 52 23 29 0 100 %
Tháng 10 76 32 44 0 100 %
Tháng 9 60 14 46 0 100 %
Tháng 8 65 28 37 0 100 %
Tháng 7 79 15 64 0 100 %
Tháng 6 71 13 58 0 100 %
Tháng 5 59 15 44 0 100 %
Tháng 4 58 14 44 0 100 %
Tháng 3 80 23 57 0 100 %
Tháng 2 72 13 59 0 100 %
Tháng 1 43 29 14 0 100 %