Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Yên Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 157 18 139 0 100 %
Tháng 11 194 27 167 0 100 %
Tháng 10 173 38 135 0 100 %
Tháng 9 144 15 129 0 100 %
Tháng 8 135 36 99 0 100 %
Tháng 7 100 15 85 0 100 %
Tháng 6 155 23 132 0 100 %
Tháng 5 139 5 134 0 100 %
Tháng 4 146 8 138 0 100 %
Tháng 3 150 18 132 0 100 %
Tháng 2 198 19 179 0 100 %
Tháng 1 134 9 125 0 100 %