Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Yên Nhân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 342 142 200 0 100 %
Tháng 11 354 137 217 0 100 %
Tháng 10 451 148 303 0 100 %
Tháng 9 416 140 276 0 100 %
Tháng 8 524 144 380 0 100 %
Tháng 7 411 135 276 0 100 %
Tháng 6 440 164 276 0 100 %
Tháng 5 704 197 507 0 100 %
Tháng 4 448 138 310 0 100 %
Tháng 3 602 177 425 0 100 %
Tháng 2 570 121 449 0 100 %
Tháng 1 305 96 209 0 100 %