Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Yên Mỹ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 92 32 60 0 100 %
Tháng 11 135 31 104 0 100 %
Tháng 10 167 27 140 0 100 %
Tháng 9 125 26 99 0 100 %
Tháng 8 146 32 114 0 100 %
Tháng 7 163 33 130 0 100 %
Tháng 6 137 44 93 0 100 %
Tháng 5 160 43 117 0 100 %
Tháng 4 161 45 116 0 100 %
Tháng 3 226 43 183 0 100 %
Tháng 2 136 22 114 0 100 %
Tháng 1 43 19 24 0 100 %