Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Yên Mạc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 181 78 103 0 100 %
Tháng 11 105 37 68 0 100 %
Tháng 10 136 39 97 0 100 %
Tháng 9 107 39 68 0 100 %
Tháng 8 169 73 96 0 100 %
Tháng 7 173 71 102 0 100 %
Tháng 6 140 45 95 0 100 %
Tháng 5 190 72 118 0 100 %
Tháng 4 165 81 84 0 100 %
Tháng 3 150 35 115 0 100 %
Tháng 2 144 25 119 0 100 %
Tháng 1 75 28 47 0 100 %