Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Yên Lâm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 125 36 89 0 100 %
Tháng 11 130 60 70 0 100 %
Tháng 10 135 10 125 0 100 %
Tháng 9 97 16 81 0 100 %
Tháng 8 134 42 92 0 100 %
Tháng 7 150 54 96 0 100 %
Tháng 6 174 68 106 0 100 %
Tháng 5 72 21 51 0 100 %
Tháng 4 129 31 98 0 100 %
Tháng 3 120 41 79 0 100 %
Tháng 2 100 29 71 0 100 %
Tháng 1 74 31 43 0 100 %