Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Yên Hưng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 99 54 45 0 100 %
Tháng 11 98 66 32 0 100 %
Tháng 10 100 58 42 0 100 %
Tháng 9 110 62 48 0 100 %
Tháng 8 110 61 49 0 100 %
Tháng 7 81 48 33 0 100 %
Tháng 6 119 79 40 0 100 %
Tháng 5 117 75 42 0 100 %
Tháng 4 111 70 41 0 100 %
Tháng 3 118 44 74 0 100 %
Tháng 2 107 51 56 0 100 %
Tháng 1 78 36 42 0 100 %