Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Yên Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 99 65 34 0 100 %
Tháng 11 171 81 90 0 100 %
Tháng 10 166 81 85 0 100 %
Tháng 9 164 99 65 0 100 %
Tháng 8 226 93 133 0 100 %
Tháng 7 248 121 127 0 100 %
Tháng 6 224 94 130 0 100 %
Tháng 5 187 101 86 0 100 %
Tháng 4 208 101 107 0 100 %
Tháng 3 201 92 109 0 100 %
Tháng 2 215 99 116 0 100 %
Tháng 1 122 56 66 0 100 %