Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Yên Đồng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 139 42 97 0 100 %
Tháng 11 171 46 125 0 100 %
Tháng 10 210 36 174 0 100 %
Tháng 9 160 33 127 0 100 %
Tháng 8 223 59 164 0 100 %
Tháng 7 243 73 170 0 100 %
Tháng 6 199 49 150 0 100 %
Tháng 5 236 57 179 0 100 %
Tháng 4 228 56 172 0 100 %
Tháng 3 225 46 179 0 100 %
Tháng 2 208 52 156 0 100 %
Tháng 1 75 17 58 0 100 %