Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Trường Yên

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 58 17 41 0 100 %
Tháng 11 45 9 36 0 100 %
Tháng 10 40 6 34 0 100 %
Tháng 9 44 18 26 0 100 %
Tháng 8 79 25 54 0 100 %
Tháng 7 644 18 626 0 100 %
Tháng 6 229 43 186 0 100 %
Tháng 5 149 60 89 0 100 %
Tháng 4 94 93 1 0 100 %
Tháng 3 143 142 1 0 100 %
Tháng 2 163 159 4 0 100 %
Tháng 1 87 85 2 0 100 %