Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Quang Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 188 68 120 0 100 %
Tháng 11 181 40 141 0 100 %
Tháng 10 220 54 166 0 100 %
Tháng 9 223 28 195 0 100 %
Tháng 8 243 54 189 0 100 %
Tháng 7 257 50 207 0 100 %
Tháng 6 243 32 211 0 100 %
Tháng 5 191 48 143 0 100 %
Tháng 4 180 31 149 0 100 %
Tháng 3 199 48 151 0 100 %
Tháng 2 198 29 169 0 100 %
Tháng 1 72 15 57 0 100 %