Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Ninh Xuân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 53 7 46 0 100 %
Tháng 11 42 5 37 0 100 %
Tháng 10 61 5 56 0 100 %
Tháng 9 71 4 67 0 100 %
Tháng 8 135 7 128 0 100 %
Tháng 7 216 13 203 0 100 %
Tháng 6 70 35 35 0 100 %
Tháng 5 70 70 0 0 100 %
Tháng 4 67 65 2 0 100 %
Tháng 3 72 71 1 0 100 %
Tháng 2 81 79 2 0 100 %
Tháng 1 21 21 0 0 100 %