Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Ninh Vân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 217 53 164 0 100 %
Tháng 11 258 146 112 0 100 %
Tháng 10 308 193 115 0 100 %
Tháng 9 317 213 104 0 100 %
Tháng 8 441 303 138 0 100 %
Tháng 7 209 124 85 0 100 %
Tháng 6 152 59 93 0 100 %
Tháng 5 82 72 10 0 100 %
Tháng 4 63 61 2 0 100 %
Tháng 3 98 93 5 0 100 %
Tháng 2 101 94 7 0 100 %
Tháng 1 63 60 3 0 100 %