Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Ninh Tiến

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 133 18 115 0 100 %
Tháng 11 115 6 109 0 100 %
Tháng 10 153 12 141 0 100 %
Tháng 9 153 16 137 0 100 %
Tháng 8 215 11 204 0 100 %
Tháng 7 223 13 210 0 100 %
Tháng 6 164 13 151 0 100 %
Tháng 5 235 7 228 0 100 %
Tháng 4 188 11 177 0 100 %
Tháng 3 292 17 275 0 100 %
Tháng 2 222 23 199 0 100 %
Tháng 1 71 3 68 0 100 %