Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Ninh Thắng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 32 5 27 0 100 %
Tháng 11 37 10 27 0 100 %
Tháng 10 43 10 33 0 100 %
Tháng 9 58 0 58 0 100 %
Tháng 8 88 1 87 0 100 %
Tháng 7 304 14 290 0 100 %
Tháng 6 167 16 151 0 100 %
Tháng 5 46 28 18 0 100 %
Tháng 4 70 63 7 0 100 %
Tháng 3 30 27 3 0 100 %
Tháng 2 16 16 0 0 100 %
Tháng 1 8 8 0 0 100 %