Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Ninh Phúc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 150 56 94 0 100 %
Tháng 11 272 80 192 0 100 %
Tháng 10 274 59 215 0 100 %
Tháng 9 273 29 244 0 100 %
Tháng 8 221 44 177 0 100 %
Tháng 7 264 32 232 0 100 %
Tháng 6 262 31 231 0 100 %
Tháng 5 149 13 136 0 100 %
Tháng 4 214 23 191 0 100 %
Tháng 3 284 37 247 0 100 %
Tháng 2 236 25 211 0 100 %
Tháng 1 104 35 69 0 100 %