Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Ninh Nhất

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 100 14 86 0 100 %
Tháng 11 122 5 117 0 100 %
Tháng 10 153 15 138 0 100 %
Tháng 9 177 10 167 0 100 %
Tháng 8 196 12 184 0 100 %
Tháng 7 198 16 182 0 100 %
Tháng 6 148 9 139 0 100 %
Tháng 5 130 6 124 0 100 %
Tháng 4 152 5 147 0 100 %
Tháng 3 147 6 141 0 100 %
Tháng 2 131 8 123 0 100 %
Tháng 1 51 14 37 0 100 %