Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Ninh Mỹ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 73 42 31 0 100 %
Tháng 11 36 17 19 0 100 %
Tháng 10 46 19 27 0 100 %
Tháng 9 69 24 45 0 100 %
Tháng 8 124 52 72 0 100 %
Tháng 7 173 35 138 0 100 %
Tháng 6 118 30 88 0 100 %
Tháng 5 45 27 18 0 100 %
Tháng 4 47 47 0 0 100 %
Tháng 3 121 121 0 0 100 %
Tháng 2 93 93 0 0 100 %
Tháng 1 77 77 0 0 100 %