Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Ninh Khang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 60 19 41 0 100 %
Tháng 11 84 28 56 0 100 %
Tháng 10 81 13 68 0 100 %
Tháng 9 104 23 81 0 100 %
Tháng 8 132 36 96 0 100 %
Tháng 7 122 25 97 0 100 %
Tháng 6 114 27 87 0 100 %
Tháng 5 115 113 2 0 100 %
Tháng 4 78 78 0 0 100 %
Tháng 3 115 115 0 0 100 %
Tháng 2 118 118 0 0 100 %
Tháng 1 36 36 0 0 100 %