Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Ninh Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 52 48 4 0 100 %
Tháng 11 51 48 3 0 100 %
Tháng 10 62 62 0 0 100 %
Tháng 9 51 50 1 0 100 %
Tháng 8 57 56 1 0 100 %
Tháng 7 32 31 1 0 100 %
Tháng 6 36 35 1 0 100 %
Tháng 5 31 30 1 0 100 %
Tháng 4 45 44 1 0 100 %
Tháng 3 55 53 2 0 100 %
Tháng 2 55 53 2 0 100 %
Tháng 1 34 34 0 0 100 %