Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Ninh Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 46 25 21 0 100 %
Tháng 11 85 24 61 0 100 %
Tháng 10 78 36 42 0 100 %
Tháng 9 49 26 23 0 100 %
Tháng 8 19 16 3 0 100 %
Tháng 7 43 11 32 0 100 %
Tháng 6 58 30 28 0 100 %
Tháng 5 18 14 4 0 100 %
Tháng 4 19 19 0 0 100 %
Tháng 3 45 44 1 0 100 %
Tháng 2 32 31 1 0 100 %
Tháng 1 24 23 1 0 100 %