Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Ninh Giang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 169 81 88 0 100 %
Tháng 11 158 92 66 0 100 %
Tháng 10 211 135 76 0 100 %
Tháng 9 317 236 81 0 100 %
Tháng 8 273 172 101 0 100 %
Tháng 7 384 267 117 0 100 %
Tháng 6 246 72 174 0 100 %
Tháng 5 263 194 69 0 100 %
Tháng 4 217 217 0 0 100 %
Tháng 3 251 216 35 0 100 %
Tháng 2 248 209 39 0 100 %
Tháng 1 121 60 61 0 100 %