Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Ninh An

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 39 26 13 0 100 %
Tháng 11 41 20 21 0 100 %
Tháng 10 31 12 19 0 100 %
Tháng 9 60 19 41 0 100 %
Tháng 8 86 21 65 0 100 %
Tháng 7 81 19 62 0 100 %
Tháng 6 55 13 42 0 100 %
Tháng 5 75 40 35 0 100 %
Tháng 4 61 58 3 0 100 %
Tháng 3 80 79 1 0 100 %
Tháng 2 88 86 2 0 100 %
Tháng 1 51 51 0 0 100 %