Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Mai Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 42 19 23 0 100 %
Tháng 11 132 85 47 0 100 %
Tháng 10 181 129 52 0 100 %
Tháng 9 155 75 80 0 100 %
Tháng 8 145 67 78 0 100 %
Tháng 7 76 13 63 0 100 %
Tháng 6 99 34 65 0 100 %
Tháng 5 149 27 122 0 100 %
Tháng 4 115 34 81 0 100 %
Tháng 3 86 33 53 0 100 %
Tháng 2 69 19 50 0 100 %
Tháng 1 37 18 19 0 100 %