Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Liên Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 101 36 65 0 100 %
Tháng 11 355 55 300 0 100 %
Tháng 10 209 82 127 0 100 %
Tháng 9 198 42 156 0 100 %
Tháng 8 96 32 64 0 100 %
Tháng 7 132 30 102 0 100 %
Tháng 6 95 25 70 0 100 %
Tháng 5 106 32 74 0 100 %
Tháng 4 205 39 166 0 100 %
Tháng 3 136 37 99 0 100 %
Tháng 2 66 18 48 0 100 %
Tháng 1 48 24 24 0 100 %