Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khánh Thượng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 107 0 107 0 100 %
Tháng 11 296 13 283 0 100 %
Tháng 10 264 24 240 0 100 %
Tháng 9 342 24 318 0 100 %
Tháng 8 173 11 162 0 100 %
Tháng 7 195 20 175 0 100 %
Tháng 6 219 22 197 0 100 %
Tháng 5 222 10 212 0 100 %
Tháng 4 138 4 134 0 100 %
Tháng 3 223 16 207 0 100 %
Tháng 2 91 7 84 0 100 %
Tháng 1 106 17 89 0 100 %