Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khánh Thịnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 124 58 66 0 100 %
Tháng 11 111 67 44 0 100 %
Tháng 10 125 54 71 0 100 %
Tháng 9 114 61 53 0 100 %
Tháng 8 108 49 59 0 100 %
Tháng 7 134 71 63 0 100 %
Tháng 6 115 63 52 0 100 %
Tháng 5 149 45 104 0 100 %
Tháng 4 121 45 76 0 100 %
Tháng 3 134 49 85 0 100 %
Tháng 2 155 41 114 0 100 %
Tháng 1 34 9 25 0 100 %