Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khánh Dương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 99 26 73 0 100 %
Tháng 11 162 36 125 1 99.4 %
Tháng 10 127 43 84 0 100 %
Tháng 9 138 26 112 0 100 %
Tháng 8 159 29 130 0 100 %
Tháng 7 191 30 161 0 100 %
Tháng 6 108 15 93 0 100 %
Tháng 5 143 32 111 0 100 %
Tháng 4 92 20 72 0 100 %
Tháng 3 57 25 32 0 100 %
Tháng 2 92 34 58 0 100 %
Tháng 1 62 26 36 0 100 %