Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Gia Xuân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 93 26 67 0 100 %
Tháng 11 75 9 66 0 100 %
Tháng 10 85 17 68 0 100 %
Tháng 9 79 8 71 0 100 %
Tháng 8 125 24 101 0 100 %
Tháng 7 102 9 93 0 100 %
Tháng 6 198 36 162 0 100 %
Tháng 5 123 6 117 0 100 %
Tháng 4 205 16 189 0 100 %
Tháng 3 139 7 132 0 100 %
Tháng 2 72 19 53 0 100 %
Tháng 1 41 4 37 0 100 %