Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Gia Vượng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 46 13 33 0 100 %
Tháng 11 45 23 22 0 100 %
Tháng 10 64 30 34 0 100 %
Tháng 9 30 6 24 0 100 %
Tháng 8 73 28 45 0 100 %
Tháng 7 80 19 61 0 100 %
Tháng 6 71 12 59 0 100 %
Tháng 5 79 5 74 0 100 %
Tháng 4 62 11 51 0 100 %
Tháng 3 68 4 64 0 100 %
Tháng 2 64 3 61 0 100 %
Tháng 1 27 5 22 0 100 %