Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Gia Vân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 26 16 10 0 100 %
Tháng 11 245 65 180 0 100 %
Tháng 10 342 37 305 0 100 %
Tháng 9 354 29 325 0 100 %
Tháng 8 423 51 372 0 100 %
Tháng 7 230 38 192 0 100 %
Tháng 6 371 76 295 0 100 %
Tháng 5 185 43 142 0 100 %
Tháng 4 268 22 246 0 100 %
Tháng 3 225 46 179 0 100 %
Tháng 2 167 57 110 0 100 %
Tháng 1 188 40 148 0 100 %